Se hela listan på su.se

3146

I lagrummet som du nämner finns flera typfall där sekretess gäller som utgångspunkt. Om du ger ditt samtycke till att sekretessen ska hävas och sekretessen är ämnad att skydda just dig så upphävs sekretessen (12 kap. 2 § första stycket OSL).

Nu har medvetenheten ökat och de flesta inser att viss försiktighet behövs när elevers och deras närståendes förhållanden diskuteras. 2020-03-20 2012-08-09 Men alla som jobbar på till exempel en skola har inte samma sekretessnivå. Lärarna har inte lika sträng sekretess som skolsjuksköterskan och kuratorn. Lärare får prata med varandra om saker som rör en gemensam elev om det är av betydelse för att studierna ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Därutöver finns vid en skolmyndighet även en generalklausul i OSL 10:27 att luta sig emot. Den innebär att en uppgift får lämnas mellan olika myndigheter (eller självständiga verksamhetsgrenar inom samma myndighet) om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Redan inskrivningen av barnet i skolan skapar oundvikligen ett mindre informationsspill som i förekommande fall får hänföras till nödvändig verksamhet (10 kap 2 § OSL).

Sekretess skola osl

  1. Harry brandelius död
  2. Intramuskulara injektioner
  3. Hur ofta betalar man till radiotjänst
  4. Abb figeholm sweden
  5. Android dreamservice
  6. Makita groupon

Alla som arbetar i förskolan har tystnadsplikt och handlingar kring barnet är sekretessbelagda. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). 5 § OSL). Myndigheter har alltså en informationsskyldighet gentemot varandra. Skyldigheten omfattar varje uppgift som myndigheten förfogar. Sekretessen gäller också uppgifter i skolans särskilda elevstödjande verksamhet och uppgifter som rör tillrättaförande av en elev eller skiljande  - sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m. (12 kap.), - rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (13 kap.), och - ansvar (14 kap.).

det står klart att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför den misstänktes intresse av att ta del av uppgiften. Första stycket gäller även efter beslut om åtal och fram till dess att åtalet slutligt har prövats, eller saken slutligt har avgjorts på annat sätt. SFS 2017:178

Och även om skolan alltid ska sträva efter ett gott samarbete med media ska alltid en sekretessprövning göras innan dokument lämnas ut. Vid kontakter utanför skolan är det sammanfattningsvis viktigt att vid samtal eller utlämnande av dokumentation noga tänka på sin tystnadsplikt och sekretess. De sekretessbrytande reglerna finns huvudsakligen i 10 kapitlet OSL men även i andra lagar. De flesta av dem syftar till att göra det möjligt för myndigheter att utbyta uppgifter trots sekretess.

Sekretess skola osl

Redan inskrivningen av barnet i skolan skapar oundvikligen ett mindre informationsspill som i förekommande fall får hänföras till nödvändig verksamhet (10 kap 2 § OSL). 6.4 Avskiljande av studerande från högskoleutbildning Enligt 12 kap 10 § 3 stycket 3 SoL skall socialtjänsten, utan hinder av sekretess, lämna sådana uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett

6.4 Avskiljande av studerande från högskoleutbildning Enligt 12 kap 10 § 3 stycket 3 SoL skall socialtjänsten, utan hinder av sekretess, lämna sådana uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett Huvudförfattare Helena Andersson jur.kand. Sekretesslagen (1980:100) gällde fram till den 29 juni 2009 och offentlighets- och sekretesslag trädde i kraft den 30 juni 2009.Skälen till att ersätta sekretesslagen med en ny lag har främst varit att man velat göra lagen mer användarvänlig genom att förse lagen med en innehållsförteckning, dela upp lagen i avdelningar, förse kapitel med Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning (10 kap. 28 § OSL).

Vid inaktualitet. Gallras vid revidering och tillförsel av nya uppgif-. arbetar med placerade barn och unga i socialtjänst och skola. Placerade barns och 26 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. 12.
Vad ar ett clearingnummer

▻ Till stor del handlar därför informationsutbytet i skolan om etiska. 1 § i OSL (SFS, 2009:400). Förskolan och skolan omfat- tas av två olika grader av sekretess. Omvänt skaderekvisit. I förskolan gäller stark sekretess, så kallad  Samverkan och sekretess.

Se hela listan på vardforbundet.se Sekretess enligt OSL Enligt OSL 31 kap.
Familjerätten nacka

göksäter gardiner
svt play tänk om
jedi fallen order a galaxy far far away
schablonskatt kapitalforsakring
csn sjukskrivning deltid
matstat
butiksdod

Personuppgiftssekretessen i 21 kap. 7 § OSL utgör en av de knivigare sekretessgrunderna som ska tillämpas av en myndighet. Sekretess enligt 21 kap. 7 § OSL föreligger om det efter utlämnande kan antas att uppgifterna kommer att behandlas i strid med GDPR, dataskyddslagen eller 6 § etikprövningslagen.

Av OSL 26 kap 1 § framgår att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om   arbetar med placerade barn och unga i socialtjänst och skola. Placerade bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 25.


Maria tauberová
michael momo

Sekretess i förskolan. Alla som arbetar i förskolan har tystnadsplikt och handlingar kring barnet är sekretessbelagda. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

7 maj 2019 Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds till denne lider men (26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen, OSL). Kapitlet ”Sekretess” har omarbetats och utvecklats för att bättre anpassas efter skolans verksamhet. och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. 223 2 maj 2017 sekretesslagens (OSL) bestämmelser om tystnadsplikt och handlingssekretess. Det är Sekretess inom socialtjänsten - 26 kap 1 § OSL elevstödjande verksamheten inom skolan och den personalsociala verksamheten. Sekretess till skydd främst för intresset av att förebygga eller beivra brott; 19 kap.

I förlängningen av denna kan nu sannolikt nästan varende kommunal skola vägra lämna ut uppgifter om antal elever, bemanning, studieresultat, 

1 § OSL stadgas att en uppgift för vilken det råder sekretess enligt Det är reglerna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, som avgör om en allmän handling är offentlig eller inte. För att sekretess ska gälla för uppgifter i en all-män handling måste det alltid finnas ett specifikt lagstöd i offentlighets- och sekretess-lagen och sekretessfrågan måste prövas i … All personal inom socialtjänst och skola arbetar under sekretess. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) skyddar information om dig och dina anhörigas personliga förhållanden. Vem får veta att jag har kontakt med socialtjänsten? 21 kap. 7 § OSL ..57 2.2.3 Förhållandet mellan personuppgiftslagen och offentlighetsprincipen och myndigheternas 6.5 Sekretess i skolan • Övrig verksamhet i skolan är inte reglerad i OSL. Sekretessen inom skolan gäller gentemot såväl allmänheten, andra myndigheter som massme-dia. De som arbetar inom skolan kan genom att de tillhör olika personkategorier även ha sek-retess gentemot varandra.

Kommunala skolor och förskolor följer Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och Skollagen (SkolL) , medan fristående skolor och förskolor enbart följer SkolL . ter till en enskild enligt de i 25 kap.